Algemene voorwaarden

Forum algemene voorwaarden

TreinWorld biedt op TreinWorld.cf een forum aan. TreinWorld.cf vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft TreinWorld.cf een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de redactie van TreinWorld.cf, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie

Om je te registreren op TreinWorld.cf dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van TreinWorld.cf dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar Contact forumlier op de website

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan?

Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
Discriminatie en racisme.
Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een post.
Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals NAW-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
Het plaatsen van een url van een commerciële site in je persoonlijke profiel.
Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
Het noemen van medewerkers van TreinWorld bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
‘Hengelen’ naar romantische contacten; TreinWorld is geen dating-site.
Het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder.
Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
Wanneer een post om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
– Eerste ban: 24 uur
– Tweede ban: 48 uur
– Derde ban: permanent
Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban.
Uitzonderingen

Bij ‘dubbelnicken’: de tweede (alternatieve) gebruikersnaam wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdgebruikersnaam geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.
Wanneer je geblokkeerd wordt zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de redactie: Contact forumlier op de website. Het standpunt van de redactie is bindend.
Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder via Contact forumlier op de website. De beheerder zal dan passende actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site TreinWorld.cf geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. TreinWorld.cf is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website TreinWorld.cf.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website TreinWorld.cf, is het mogelijk dat de informatie die op TreinWorld.cf wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op het forum en de mamaclubs van TreinWorld.cf is grotendeels afkomstig van de gebruikers aan TreinWorld.cf. TreinWorld.cf is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website TreinWorld.cf geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. TreinWorld.cf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. TreinWorld.cf kan er niet voor instaan dat de informatie op TreinWorld.cf geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van TreinWorld.cf, of met de tijdelijke onmogelijkheid om TreinWorld.cf te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van TreinWorld.cf verkregen is. TreinWorld.cf garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via TreinWorld.cf verkregen informatie. De informatie op TreinWorld.cf wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.